Быков Чимит - Унгэтэ сэнхир дэлхэй дээрэ


Текст песни:

Хорбоо уужам дэлхэй дээр
Холшор инаг амараг бии
Холботоо угаа залгуулан дамжуулхаб
Хоорхэн хубуун ури бии

Аглаг сэнхир дайда дээр
Абын нангин сэргэ бииб
Арюухан сэсэг hалбаран ургуулахаб
Аляахан басаган ури бии

Унгэтэ сэнхир дэлхэй дээр
Унэн олон нухэд бии
Урда зугэй дулаахан хизаартаа
Уняартаа турэл нютаг бии

Быков Чимит - Унгэтэ сэнхир дэлхэй дээрэ

Слова песни прочитаны: 541

Другие песни исполнителя Быков Чимит

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: