ASTRO - First Love OST Продолжение следует


Текст песни:

Нунмури чжакку момчучжи ана
Чоссараниочжана
Ипёри сотуллотон июнын
Нон нае чоссараниги ттэмунэ

Тульманэ чжансотыль мот ирун яксоктыль
Тащин ноль поль су оптанын голь
Чжаль ара ара ара

Пуссаранирадо ара орёдо
Апын гон качжана
Ипёри насоротон гон маря
Нон нае чоссаран
Сотуллотон саран
Комауотон саран (HU~)

Нэга сэнгакхетон копотан
То апыкидо хэ ури
Сачжинчоп пода ни хэнбогыль кидохэ
Нэга мончжо саранханда
Нэга мани аккинтанын маль
Мотэчжосо хансан мианэ
Ёмчиомнын маричжиман ни анэ
Нэ мосып ачжик пупутан
Чоссараныро намгопа
Хаго щипын гото та мотан
Ури хуэхэдо тток гата
Ссыльтэ омнын нунмуль ттук-ттук-ттук-ттук
Тторочжодо
Нан куэнчана нан ккук-ккук-ккук-ккук
Чамадо поичжана

Чуоги чжакку ттоначжи ана
Чоссараниочжана
Сарани сотуллотон голь ара
Мианэ то чжарэчжучжи мотэсо

Ури хэочжодо
Номанын апычжи анкирыль
Нан канчжори парэ
Чжэбаль чжэбаль чжэбаль (Чжэбаль)

Пуссаранирадо ара орёдо
Апын гон качжана
Ипёри насоротон гон маря
Нон нае чоссаран
Сотуллотон саран
Комауотон саран (HU~)

Ныль хамкке ульго ныль хамкке утон
Комаун сарам
Нае чоссарания ёнуонан саран (WOO)

Нон нае чоссаран (Нае чоссаран)
Сотуллотон саран (Сотуллотон саран)
Комауотон саран хэнбокхагирыль
Ккок хэнбокхея хэ (OH)
Саранпадая хэ (Саранпакирыль кидохэ)
Щигани чжинамён (Усыль су икиль)

Чуоги тэ порин пуссаран
Комауо нае чоссаран

ASTRO - First Love (OST Продолжение следует)

Слова песни прочитаны: 661

Другие песни исполнителя ASTRO

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: