BaekHyun - Beautiful inst.


Текст песни:

Анньенг негэ дагава
Суджубын хянггирыл ангье чудон но

Химихан ккумсогесо
Нуни бушидорок банччагьессо

Соллеиме надо морыгэ
Ханбалдубал негэ дагага
ное гьетэ нама

Ное мисоле нэ маыми ноганерье
нуни маджучьессылттен
дугынгорье

oh~ нои гасымэ нэ мисорыл гиокхечво
харудо мьекбоншик
сенггакхечво

oh~ ноегэ хаго шипын гы мал
ер бютифул

гомаво. нал маннасо
Хангьел гатадон ни мосыби бое

Нарыл гидарье вадон
Нои джитын хянгги гипын уллим

Ал су опнын гангхан иккыллим
Норыл хянгхан наи дуналгэ
пьелчьечуго шипо

Нои мисо немаыми ноганерье
нуни маджучьессылттен
дугынгорье

oh~ нои бомнар нэ норерыл дылльечулгэ
Харудо мьекбоншик сенггакхечво
oh~ ирогэ норыл сенггакхэ
ер бютифул

Нарыл бангьечво
Ттуттуттуруруру соллэе
Гурымвирыл готнындыс
Годжисмалгати нан негэ дагага ханбал до~
даши чаджон нова наи гьечор
гиокхал су игени
Ттуруруруруттуттутту oh yeh олл райт

Норыл маннан гол хенгунира сенггакхэ
ури даши маннамьен
малхэ чуллэе

Флай ту ю негьетэ иссочво
ер бютифул

BaekHyun - Beautiful inst.

Слова песни прочитаны: 709

Другие песни исполнителя BaekHyun

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: