BTS / Bangtan Boys- - i need u


Текст песни:

Фол фол фол хыточжине
Фол фол фол торочжине

Нодэме на ироке мангачжё
Кыманхалэ ичжэ но ан качжё
Мотагесо муот катасо
Чебаль пинге катын кон самгачжуо

Нига нахантэ иром андвэ
Нига хан модын марын андэ
Чинщирыль кариго наль чичжо
Наль чиго на мичё та щиро
Чонбу качжёга нан нига кынян миуо

Бат юа май эврфин юа май
Эврфин юа май
Эврфин юа май
Чебаль чом кочжё о

Мианэ ай хэйт ю
Саранхэ ай хэйт ю
Ёнсохэ

Ай нид ю герл
Уэ хончжа саранхаго хончжасоман ибёль хэ
Ай нид ю герл
Уэ тачиль коль альмёнсо чаку нига пирёхэ

Ай нид ю герл нон арымдауо
Ай нид ю герл ному чагауо
Ай нид ю герл ай нид ю герл
Ай нид ю герл ай нид ю герл

Ит гоус раунд энд раунд на уэ чаку тораочжи
Ай го даун энд даун ичым твэмён нэга пабочжи
На мусын чжисыль хэбуадо очоль суга оптаго
Пунмён нэ щимчжан нэ маым нэ касыминдэ уэ марыль ан тынняго
То хончжан маранэ то хончжан маранэ
То хончжан маранэ то хончжан маранэ
Нон аму маль анхэ а чэбаль нэга чаральке
Ханырын то параке ханырын то параке

Ханыри парэсо хэсари пиннасо
Нэ нунмури то чаль поина пуа
Уэ нанын ноинчжи уэ хапиль ноинчжи
Уэ норыль тональ суга омнынчжи

Ай нид ю герл
Уэ хончжа саранхаго хончжасоман ибёль хэ
Ай нид ю герл
Уэ тачиль коль альмёнсо чаку нига пирёхэ

Ай нид ю герл нон арымдауо
Ай нид ю герл ному чагауо
Ай нид ю герл ай нид ю герл
Ай нид ю герл ай нид ю герл

Герл чарари чарари хеочжичжаго хэчжуо
Герл сарани сарани аниоттаго хэчжуо
Нэген кыроль ёнгига опсо
Нэге мачжимак сонмурыль чжуо
Танын торагаль су опторок

Ай нид ю герл
Уэ хончжа саранхаго хончжасоман ибёль хэ
Ай нид ю герл
Уэ тачиль коль альмёнсо чаку нига пирёхэ

Ай нид ю герл нон арымдауо
Ай нид ю герл ному чагауо
Ай нид ю герл ай нид ю герл
Ай нид ю герл ай нид ю герл

BTS / Bangtan Boys- - i need u

Слова песни прочитаны: 701

Другие песни исполнителя BTS / Bangtan Boys-

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: