BTS - Just one day


Текст песни:

Харуман нэге щигани иттамён
Талькхомхан ни хяньгиэ чхвихэсо кони нан чамдыльгопха
Ппакппакхан сыкхэджуль саиэ кихвэга иттамён
Ттасыхаго кипхын нун анэ мом тамгыгопха
I like that, ное кы кильго кин сэнмори
Оллё муккыль ттэе аччирхан моксонгва хыллонэрин чанмори
Соро качхи одиль кадын нэ хэндыбэгын ни хори
Yo ma honey поль ттэмада суми макхё мёндон кори чхором
Урие bgm ын сумсори
Нэ ирымыль пуллоджуль ттэе ни моксорие
Чамгёсо нан суёнхагопха норыль чом то альгопха
Норан миджиэ супхыль кипхи мохомханын тхамхомга
Норан чакпхуэ тэхэ камсаныльхэ норан чонджега есуриникка
Ирокхэ мэиль нан памсэдорок сансаныль хэ очхапхи
Нэгенын муимихан ккуминикка

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамккехаль су иттамён
(Do It Do It Do It)
Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
Кыроль су иттамён ольмана чоылькка
Амудэна касо паммокко ёнхва
Хан пхёнман поль суман иттамён
Наран э чонмаль мвон чищирадо халь тхэндэ girl
I'm sorry, нэ морига ном исонджок инга пва
Кырэдо ондженга помён усоджво
Чогымын ани оччомён мани наль вонманхагеччи
Ара нэ кккум ттэмунэ ноль то парабоджи мотхэсо
Кыром нэге харуман чво ккум согирадо харуман
Хёнщирыль пхинге тэмё самгёя хэттон кы суманын маль
Чунэсо ттак хан мадиман чэдэро халь су икке
Кырэ напхальккочхи пхиль ттэ манна хэоджиджа ккочхи чиль ттэ
Щвипке ичхёджиль кора сэнгак ан хэччиман
Ноеге нан кырэссым чокхэттамён игиджогилькка
Ноль вихэсорамё аджик нан коджинмархаго иссо
Нон нэ ханкаундэ со иссо

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)

Нова нэга хамкке хаго иттамён let's go time
24 hours нова тандури
Иттамён ачхимбутхо иммачхумхэ
Ппаджиль омнын пырончхидо хан ип хэ
Сонджапко нова хэппичхэ мом тамгынэ
Ан кыннэ арымдаун памджунэ
Ноеге кобэкхэ чомёнын талло хэ
И суманын ильдыри нэге марыль хэ

Тан харуман иссымён канынхэ

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамккехаль су иттамён
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)

Нова нэга хамккехаль су иттымнё

Can you please stay with me?

BTS - Just one day

Слова песни прочитаны: 2468

Другие песни исполнителя BTS

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: