CNBlue - Cold Love


Текст песни:

Химомнын инсарыль ханын но
Маджимагыль егаманын на
Oh Wanna change
Урига саранэттон ттэро
Мугоун пёджоныль ханын но
Кабёун нондамыль ханын на
Oh Wanna change
Урига саранэттон ттэро
Сыльпын егам соге качёсо
Томанчиджи мотаго
Мианадан марэ муноджинын
Нанын оттокэ
Токхан саране нэ щимджани
Момчво нэ щимджани ччичоджё папёндыльчором
И пёндын саране нэ суми
Моджога сосои сумыль чугё
Харухару тто щидырога тыльккотчором
Ибёрыль мальханын соната
Мараджи анадо анын маль
Oh Wanna change
Урига саранэттон ттэро
Сараныль понэнын кы нунпит
Анадо ссаныран ное пум
Oh Wanna change
Урига саранэттон ттэро
Апын ибёль кётэ момулло
Ппуричиджи мотаго
Комаптанын марэ хвичондэнын
Нанын оттокэ
Токхан саране нэ щимджани
Момчво нэ щимджани ччичоджё папёндыльчором И пёндын саране нэ суми
Моджога сосои сумыль чугё
Харухару тто щидырога тыльккотчором
Усым твиэ сумын нунмури
Кидарёттанын тыт ттороджё
Oh Wanna change
Урига саранэттон ттэро
Токхан саране химопщи муноджё
Ханопщи саранэттон модын готтыри
И пёндын саране нэ суми
Моджога сосои сумыль чугё
Харухару тто щидырога тыльккотчором

CNBlue - Cold Love

Слова песни прочитаны: 495

Другие песни исполнителя CNBlue

Рекомендуем послушать

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: